Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Často kladené otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom procesov oddlžovania zdravotníckych zariadení v elektronickom aukčnom systéme


V prípade, ak veriteľ disponuje iba pohľadávkami z 3. etapy (pohľadávky so splatnosťou od 01.01.2017 do 31.12.2017), zapoja sa automaticky do elektronickej aukcie, ktorá začne po ukončení fázy fixného diskontu druhej etapy?

Ak veriteľ tieto pohľadávky verifikuje (to znamená, zmení ich stav na „Verifikovaná“), automaticky budú do elektronickej aukcie zapojené.


Bude v elektronickej aukcii nastavená spodná hranica zľavy rovná fixnému diskontu?

Nie, spodná hranica zľavy pre každú pohľadávku, nehľadiac na jej vek, je v elektronickej aukcii nastavená na 2,5%.


Ak sa veriteľ aktívne nezúčastní elektronickej aukcie a pohľadávky sa nedostanú do zóny úspešnosti, čo sa s nimi stane?

Pohľadávky zostanú v stave „Verifikovaná“. V prípade, ak pôjde o pohľadávky z 3. etapy, budú predmetom 3. etapy procesu oddlženia formou fixného diskontu. Ak pôjde o pohľadávky z 1. alebo z 2. etapy, budú zapojené do elektronickej aukcie v ďalšej fáze oddlžovania. Ak ako veriteľ nebudete mať záujem zúčastniť sa ďalšieho procesu oddlžovania, pohľadávky Vám ostávajú v účtovníctve v pôvodnej výške so všetkými súvisiacimi nárokmi.


Je možné verifikované pohľadávky nezapojiť do elektronickej aukcie?

Nie, verifikované pohľadávky budú do elektronickej aukcie zapojené automaticky.


Je možné verifikované pohľadávky z 3. etapy zapojiť iba do fixného diskontu tretej etapy?

Áno, tým že ich veriteľ pred spustením elektronickej aukcie vylúči z procesu oddlžovania. Následne ale bude potrebné pred spustením fixného diskontu pre pohľadávky 3. etapy tieto vylúčené pohľadávky do systému nanovo zaevidovať. Odporúčame v tejto fáze pohľadávky nevylučovať a ponechať ich verifikované pre elektronickú aukciu. Verifikované pohľadávky budú do elektronickej aukcie zapojené automaticky. V elektronickej aukcii máte príležitosť pohľadávky oddlžiť za Vami prijateľných podmienok. Ak vám podmienky nebudú vyhovovať, pohľadávky nemusia byť oddlžené. Ak nepredložíte žiadnu ponuku na zľavu, pohľadávka pravdepodobne nebude v elektronickej aukcii oddlžená (úspešnosť závisí od veku pohľadávky a objemu finančných prostriedkov určených pre elektronickú aukciu). Spodná hranica zľavy v elektronickej aukcii bude na úrovni 2,5%. Vzhľadom na spodnú hranicu zľavy 2,5% je pre veriteľa tento stav výhodný, nakoľko v elektronickej aukcii môže získať lepšie podmienky než ponúkaný fixný diskont.


V rámci správy pohľadávok je uvedená informácia, že je potrebné pohľadávky, ktoré sú zobrazené odsúhlasiť do 14.01.2019. Z Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení rozumieme, že v rámci druhej etapy oddlženia majú byť oddlžované všetky pohľadávky so splatnosťou od 01.01.2015 do 31.12.2016 a staršie. V prípade, že sa nám v správe pohľadávok zobrazujú pohľadávky so splatnosťou od 01.01.2017 do 31.12.2017 je potrebné ich taktiež verifikovať do 14.01.2019?

Do 14.01.2019 je potrebné verifikovať všetky pohľadávky, vrátane tých so splatnosťou od 01.01.2017 do 31.12.2017.


Zaväzuje sa veriteľ akceptáciou Osobitných ustanovení o procese oddlžovania nemocníc v EAS zapojiť sa do procesu oddlženia?

Osobitné ustanovenia o procese oddlženia nemocníc predstavujú dokument upravujúci podmienky a pravidlá samotného procesu oddlženia pre všetkých jeho účastníkov. Akceptovaním Osobitných ustanovení o procese oddlženia nemocníc veriteľovi nevzniká povinnosť zapojiť sa do procesu oddlžovania nemocníc s pohľadávkami spĺňajúcimi kritéria oddlženia, nakoľko má aj po akceptácii tohto dokumentu možnosť všetky pohľadávky vylúčiť.


Je možná kontrola pohľadávok bez akceptovania Osobitných ustanovení o oddlžení nemocníc?

Kontrola pohľadávok bez akceptovania Osobitných ustanovení o oddlžení nemocníc nie je možná.


V prípade, ak ako veriteľ pristúpime na oddlženie formou fixného diskontu, existuje vzorec, prípadne prehľad výšky diskontu podľa dĺžky omeškania po splatnosti pohľadávok, na základe ktorého si môžeme vopred vypočítať našu stratu?

Rozhodnutie, či ako veriteľ pristúpite, alebo nepristúpite na oddlženie formou fixného diskontu budete môcť urobiť po spustení procesu oddlženia fixným diskontom v elektronickom aukčnom systéme, o spustení procesu budete informovaní s dostatočným predstihom – systém vám pre každú vašu pohľadávku vypočíta percento fixného diskontu (zľavy) a tiež sumu pohľadávky po tejto zľave. Na základe týchto informácii sa budete môcť do stanoveného termínu rozhodnúť, jednotlivo pre každú pohľadávku alebo hromadne, či fixný diskont akceptujete alebo nie. Výpočet fixného diskontu závisí od počtu mesiacov omeškania po splatnosti pohľadávky a bude sa viazať k dátumu ku ktorému sa MZ SR rozhodne uskutočniť proces oddlženia fixným diskontom. Ak by sa oddlžovanie formou fixného diskontu pre II. etapu oddlžovania realizovalo v januári 2019, bude sa výpočet počtu mesiacov omeškania po splatnosti viazať k tomuto termínu a vypočíta sa pre všetky pohľadávky so splatnosťou od 01.01.2015 do 31.12.2016. Princíp výpočtu fixného diskontu je nasledovný:

  • vypočíta sa počet mesiacov omeškania po splatnosti pre všetky pohľadávky zaradené do danej etapy
  • pre pohľadávky s omeškaním rovným alebo väčším ako je 48 mesiacov po splatnosti je fixný diskont stanovený na 2,5%
  • pre pohľadávky bez omeškania je fixný diskont stanovený na 20%
  • pre všetky ostatné pohľadávky s omeškaním menším ako je 48 mesiacov sa fixný diskont vypočíta tak, že sa za každý mesiac omeškania výška diskontu primerane zníži o hodnotu 0,365% - t.j. 20-M*0,365 kde M je počet mesiacov omeškania po splatnosti pohľadávky


Je možné časť pohľadávok jedného dlžníka oddlžiť formou fixného diskontu a zostávajúcu časť pohľadávok formou elektronickej aukcie? Rozdeliť pri jednom dlžníkovi spôsob oddlženia?

Áno je to možné, ak veriteľ neakceptujete pre vybranú pohľadávku alebo skupinu pohľadávok (vybranú podľa vašich kritérií – za dlžníka, podľa splatnosti, podľa sumy, ...) ponuku fixného diskontu, môžu sa následne tieto pohľadávky zúčastniť elektronickej aukcie.


V prípade vstupu do elektronickej aukcie, je možné pri dosiahnutí pre nás maximálne akceptovateľnej výšky diskontu, aukciu z našej strany ukončiť, nepokračovať? V tomto prípade tieto nevysporiadané, neoddlžené pohľadávky zostávajú naďalej záväzkom príslušného zdravotníckeho zariadenia voči nám ako veriteľovi?

Áno, ponuky so zľavami v aukcii predkladá veriteľ, do výšky ktorá je preňho akceptovateľná. Vstupný diskont do elektronickej aukcie je stanovený na 2,5% - túto skutočnosť veriteľ akceptuje už pri odsúhlasení pohľadávky v elektronickom aukčnom systéme v súlade s Osobitnými ustanoveniami o procese oddlženia nemocníc. Pohľadávky, ktoré zostanú po ukončení procesov oddlžovania v elektronickom aukčnom systéme neoddlžené zostávajú naďalej záväzkami príslušného zdravotníckeho zariadenia voči vám ako veriteľovi.


Je možné selektívne odmietnuť návrh fixného diskontu k jednotlivej pohľadávke v rámci balíku verifikovaných pohľadávok veriteľa?

Áno, akceptovanie fixného diskontu je možné v systéme urobiť selektívne aj hromadne. Neakceptovanie ponúknutého fixného diskontu pre pohľadávku znamená jeho odmietnutie.


Kedy bude veriteľ môcť najneskôr urobiť rozhodnutie, či ísť do fixného diskontu alebo do aukcie ? Bude určený hraničný termín?

Áno, vždy v dostatočnom časovom predstihu bude stanovený termín pre začiatok procesu, v ktorom budú môcť veritelia akceptovať ponúkaný fixný diskont aj termín pre jeho ukončenie. Počas tohto procesu bude v systéme veriteľom sprístupnený zoznam všetkých jeho pohľadávok za danú etapu s ponukou fixného diskontu – t.j. ponúkané percento zľavy vypočítanej na základe počtu mesiacov po splatnosti pohľadávky a suma pohľadávky po tejto zľave. Najbližší termín konania fixného diskontu je stanovený pre pohľadávky II. etapy od 17.01.2019 do 24.01.2019.


Je možné neakceptovať návrh fixného diskontu a zároveň vylúčiť pohľadávku z elektronickej aukcie, je to možné urobiť individuálne ku každej pohľadávke zvlášť alebo iba celý balík verifikovaných pohľadávok veriteľa?

Áno, je možné neakceptovať fixný diskont a následne po ukončení procesu oddlžovania fixným diskontom vylúčiť pohľadávku z procesu oddlžovania, čím sa zabezpečí, že sa pohľadávka nebude zúčastňovať elektronickej aukcie. Uvedené bude možné vykonať individuálne aj hromadne za veriteľom vybrané pohľadávky (napr. podľa dlžníka, sumy alebo dátumu splatnosti).


1.0.6.35 13.08.2019 08:12